Saga Sport
En idrætsforening på Frederiksberg
Saga Sport
En idrætsforening på Frederiksberg

Generalforsamling


Generalforsamling 2019 08-05-2019
SAGA - Gymnastik

Referat fra Generalforsamling i SAGA,
FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling Frederiksberg

mandag den 11. februar 2019 kl. 18.30
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark

Lilli bød velkommen.
Vi startede med at synge: Den danske sang er en ung blod pige
Antal fremmødte: 21

 
1. Valg af dirigent
 
Per Bjarnholt blev foreslået og valgt til dirigent. Han takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 
2. Formandens beretning
 
Siden sidste generalforsamling er der sket følgende.
Børneholdene sluttede sæsonen i DGI byen. Vores børneinstruktører havde lavet et
fint program, og både børn og forældre syntes, det var en god dag.
Vi har haft besøg af Karina fra DGI, og hun har påtaget sig at tale med skolen på
Duevej vedr. lån af deres air track til børneholdene. Vi håber, at det vil lykkes for
hende (vi har prøvet allerede sidste år, men vi havde ikke heldet med os).
Det lykkedes endelig at få samlet instruktørerne til det årlige møde med
efterfølgende middag på Café Lindevangen. Det var rigtig hyggeligt, og så lærer vi
alle hinanden bedre at kende.
Tusind tak til vore børneinstruktører. De er så engagerede og dygtige.
Udendørs sæsonen startede med standerhejsning på stadion, og derefter blev der
serveret lidt mad samt lidt at drikke.
IM-sæsonen startede som sædvanlig i maj med en gangtur i Dyrehaven. SAGA
medlemmerne, der var mødt op, nød turen samt den efterfølgende tur på Bakken,

hvor vi i år spiste på Bøgely.
I maj og juni stod Vibeke og Anette for opvarmningen på stadion. Der var igen i år
mange, der kun kom for at deltage i gymnastik. Tak til Vibeke og Anette for den
gode opvarmning.
Vi afholdt cykelturen i juni fra Mosehuset. Der var ruter på både 10 km og 20 km og
alle deltagere bestod prøven. Vi var nødsaget til at lave et opsamlingsheat sidst i
august, da der var nogle stykker, der ikke nåede at komme med i juni, men de
bestod også.
Afslutningen på IM-sæsonen udendørs sluttede med et besøg på Cafe A. Det blev
en rigtig hyggelig aften med dejlig mad.
En stor tak til IM-dommerne for deres store indsats, og tak til alle der hjælper ude på
stadion.
SAGA har haft 75 års fødselsdag i år, og det blev markeret med en stor fest, som
blev afholdt i Frederiksberghallerne. Vi havde indbudt formanden for Samvirket Else
Fog og hendes mand Ole, og de var glade for at deltage. Vi har fået et fint
takkebrev, og jeg har taget nogle kopier, hvis der er nogen, der vil læse det.
Vi fik også en hilsen fra vores venner fra Maulburg, som flere fra SAGA stadig har
kontakt med. Per Bjarnholt har haft deres hilsen med hjem fra sidste besøg, og der
ligger nogle kopier, hvis man har lyst til at læse deres hilsen.
IM-pokalen gik i år til Peter Larsen for hans ihærdige træning på stadion.
Idrætsmærkerne blev også uddelt ved festen. Der var 20 medlemmer, der havde
bestået.
Vi har i år startet et gå-hold i Søndermarken i forbindelse med Royal Run. Poul
Henrik er ankermand, og holdet lever stadig. Gåturen starter ved Spejderhytten i
Søndermarken kl. 10 hver mandag.
DGI havde inviteret os til at deltage i et forsøg med Naturtræning i 13 uger, som
skulle vise, om folks sundhed kunne ændres til det bedre i løbet af de13 uger.
Træningen forgik i Søndermarken hver lørdag kl. 10 fra august til november, og der
var 29 personer, der meldte sig (det skal siges at kurset var gratis). Desværre var
der kun 4, der havde lyst til at forsætte efter kurset, da det ikke mere var gratis.
Det fine tilbud har haft Vibeke Damlund som træner.
Gymnastik sæsonen 2018/19
Vores nye hjemmeside er et hit hos bestyrelsen, da medlemmerne nu selv kan
tilmelde sig de hold, som de vil gå på og betale samtidig. Det er en stor hjælp for
Britta.
SAGA har i år uddelt lederpokalen til Kasper Krarup.
Ali, som har været instruktør på M/K holdet på Lindevangsskolen, er flyttet til
Fårevejle, og han syntes, det var blevet for besværligt med at komme ind til træning.

Vi har derfor fået ny instruktør på M/K holdet, som hedder Maria. Jeg har hørt fra de
SAGA medlemmer, der går på holdet, at hun laver god gymnastik.
Medlemstallene i SAGA

Børnehold 66
Voksenhold 72
Atletik/motion 11
I alt 149

Tusinde tak til vores instruktører, som gør et stort stykke arbejde.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og til alle der hjælper til i
SAGA…

Der var ingen spørgsmål til beretningen, så den blev taget til efterretning.

 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 
Det reviderede regnskab var uddelt. Der skal byttes rund på + og – på grund af
regnskabssystemet.
Der blev en kort læsepause, og Britta fortalte, at kolonnen yderst til højre er et
foreløbigt budget. Kontingentet for børnene er sat op, da der næste år er 1
måned mindre, da påsken ligger tidligere, men der kommer helligedage i april,
der traditionelt giver afbud til afslutning på grund af konfirmationer.
Niels Hastrup spurgte til hvem, der giver mest underskud, og det er personer
over 25. Palle havde forventet, at kontingentet ville blive sat op i år. Britta var
nervøs ved at sætte kontingentet op. Der var flere, der talte for en forhøjelse,
og det vil bestyrelsen tage stilling til.
Side 2 gav ikke anledning til spørgsmål.
Alle stemte for regnskabet, der derfor blev godkendt.

4. SAGA-fonden
 
Dorrit fortale, at SAGA-Fonden nu var en saga blot. Vi havde den 28. august
modtaget et brev om, at Civilstyrelsen anser Fonden for opløst.
Pengene fra Fonden blev herefter overført til SAGA.
Vedtægterne skal derfor ændres.
Fondsbestyrelsen fejrede det med en selvbetalt frokost.

 
5. Behandling af indkomne forslag
 
Der var ikke indkommet forslag.
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Britta Larsen, Lone Hasnæs og Poul Henrik Glasius er på valg til en 2-årig
periode. Alle er villige til genvalg.

Dirigenten efterlyste andre kandidater, men der var ingen, så derfor blev de
foreslåede valgt.

 
7. Valg af bilagskontrollanter
 
Per Bjarnholt er på valg og er villig til genvalg
Dirigenten nævnte, at SAGA var en af de eneste foreninger, der havde
bilagskontrollanter. Han blev genvalgt.

 
8. Eventuelt
 
Dorrit nævnte, at da nu vedtægterne skulle laves om, skulle bestyrelsen være
opmærksomme på, at det var et stort arbejde. Hun anbefalede, at vi søgte hjælp
hos bl.a. DGI.
Olfert spurgte, om bestyrelsen havde drøftet, hvad overskuddet skulle bruges
til. Det havde vi ikke.
Dorrit nævnte, at vi på sidste generalforsamling besluttede, at de overførte
penge fra Fonden primært skulle bruges til børnene og sociale formål som
jubilæumsfest og kurser for instruktører. Bestyrelsen forvalter budgettet.
Olfert oplyste, at Kasper stopper til sommer, da han flyttet til Ålborg. Han
spurgte også, om der var regler for billeder i omklædningsrummene. Det var
der ikke. Han spurgte også til standerhejsningen, og Arne svarede, at den var
droppet i år.
Britta spurgte til eventuel brug af hockeyudstyret, og Olfert oplyste, at det kun
havde været brugt en enkelt gang.
Tage nævnte, at badeforholdene ved Damsøbadet var meget dårlige.
Leif spurgte til lukning af svømmehallen i Damsøbadet. Poul Henrik svarede,
at det var meldt ud, at renoveringen ville starte til sommerferien og vare 1 år,
men der var frygt for, at det måske kunne gå ud over andre områder i
bygningen.
Dorrit nævnte, at der er Spring for livet i Kedelhallen den 21.2 fra 9.30-14.30
med DGI og FIU som arrangører. Poul Henrik nævnte, at vi havde fået
henvendelser om at deltage, men vi har ikke overskud hertil. Han frygtede
også, at kommunens senioridræt under FIU ville blive kraftigt promoveret på
dagen. Vi var selvfølgelig velkomne til at deltage hver især.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev derefter afsluttet med et SAGA-hurra.
Referent: Vib
eke Niels-Christiansen
Tilmelding
Her kan du tilmelde dig de forskellige hold.
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores side
Saga Sport | Sønderjyllands Allé 6 | 2000 Frederiksberg | Tlf.: +45 22907670